Legislatíva - zákon

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

DERATO | deratizácie - dezinsekcie - dezinfekcie

  • deratizácia
    Sme vždy ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenia...

Zákon 355 / 2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Potkany a myši prenášajú viac ako 40 druhov nebezpečných chorôb medzi ktoré patria mor, besnota, tularémia, črevné choroby, týfus, chorela. Značný význam majú pri ich premnožení škody spôsobené ohryzom a kontamináciou komodít určených pre ľudskú spotrebu a kŕmenie zvierat močom a trusom Vďaka preventívnym opatreniam sa podarilo tieto choroby eliminovať.

§12 Opatrenia na predchádzanie ochoreniam

(1) Opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú

a) opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení,

b) opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch

zdravia a na ich obmedzenie,

(2) Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú

e) dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov,

Opatrenie – úkony, zákroky na dosiahnutie určitého cieľa

Predchádzanie – včasným zákrokom v časovom predstihu, prevenciou (opakovane v určených lehotách) nedovoliť, aby sa niečo nepriaznivé uskutočnilo ( infekcia, rozširovanie vírusu).

§48 Ochrana zdravia

4) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození

verejného zdravia, podozrení na možné rozšírenie prenosných ochorení, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú i:

o) vykonanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.

§ 53 Povinnosti obcí a miest

Obce sú povinné:

a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo

regionálnym úradom verejného zdravotníctva

b) predkladať návrhy na opatrenia v prípade nepriaznivej situácie napr. pri výskyte myšovitých hlodavcov nad úrovňou prahu škodlivosti vychádzajúcich s odborného prieskumu

Príklad:

Pri upozornení RUVZ, že je potrebné vyhlasovať celoplošnú deratizáciu každoročne, nám bolo povedané, že celoplošnú deratizáciu nariaďujú len pri nahlásení výskytu hlodavcov občanmi a nie je ich povinnosťou vyhlasovať ju celoročne.

Výklad:

Ak sa oprieme o § 48 je naozaj v ich kompetencii ak bol nahlásený výskyt hlodavcov nariadiť opatrenia, vykonať zákrok , ale na druhej strane §12 hovorí o opatrení na predchádzanie ochorení, čiže včasným zákrokom, prevenciou nedovoliť vzniku ochorení. Najefektívnejší spôsobom regulácie populácie živočíšnych škodcov je pravidelná celoplošná deratizácia, ktorá sa stanovuje na základe znalostí o reprodukčnom cykle hlodavcov a to na jar a jeseň. Deratizáciou eliminujeme hlodavce, držíme ich stav na bezpečnej úrovni. Na slovensku začala prokuratúra napádať niektoré Všeobecné záväzné nariadenia miest týkajúcich sa deratizácie, že sú nad rámec zákona 355/2007 v čom mali pravdu, ale zároveň sme sa dostali do stavu, keď v niektorých mestách podľa §53 budú mestá a obce čakať na nariadenie z UVZ alebo RUVZ aby mohla byť vykonaná celoplošná deratizácia. Z toho vyplýva,že ruvz a uvz by mali podľa §12 preventívne vyhlasovať každoročne celoplošnú deratizáciu, aby sa obmedzil reprodukčný cyklus hlodavcov a tým sa zamedzil výskyt šírenia nebezpečných chorôb. Ak sa RUVZ alebo UVZ rozhodnú vyhlasovať celoplošnú deratizáciu, len v prípadoch nahlásenia výskytu budú ohrozovať občanov a zároveň nerešpektovať §12 zákona 355/2007!

Ako je to z vykonávaním celoplošnej deratizácie , kto ju musí vykonávať?

Podľa §51

plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a), d) až h) všetky fyzické osoby, ,svojpomocne z voľne dostupnými prípravkami ak táto činnosť je súčasťou čistenia a bežných technologických a pracovných postupov – teda nie ako profesionálna činnosť.

Podľa §52

Všetky právnické a fyzické osoby podnikatelia musia vykonávať deratizáciu aj mimo vyhlásenia celoplošnej deratizácie, pretože im to prikazuje §52

j) zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov,.

k, síce hovorí používať pri vykonávaní dezinfekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov ako bežnej činnosti,ktorá je súčasťou čistenia a bežných technologických a pracovných postupov, len prípravky určené

na daný účel65) a kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti.

Ale je nešťastne napísaný pretože ak by som si ako firma robila svojpomocne deratizáciu porušoval by som zákon, nakoľko musím mať osvedčenie na takúto činnosť. (tento návrh by mnohé nezrovnalosti určite vyriešil ) Správne by mal znieť pri vykonávaní dezinfekcie , ako bežnej činnosti,ktorá je súčasťou čistenia a bežných technologických a pracovných postupov, používať len prípravky určené na daný účel65) a kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti.


 Kompletné znenie zákona, nájdete tu:

 

likvidácia plośtíc

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

deratizacia, dezinfekcia, dezinsekcia